SLIBY BÓDHISATTVY

∗Článek k příležitosti živého přenosu předání slibů bódhisattvy JS Dalajlámou dne 5.6.2020 s českým překladem na fcb skupiny Longdol Lama∗

 

BÓDHIČITTA ♥

neboli soucitné přání a konání vedoucí k dosažení osvícení pro dobro všech cítících bytostí. Je to přání a konání vedoucí k vysvobození všech cítících bytostí od utrpení. Ten, kdo v sobě probouzí bódhičittu, se nazývá bódhisattva. Sanskrtský výraz “Bódhi” znamená probuzený či osvícený. “Citta” je označení pro mysl či srdce.

Překládá se tedy jako probuzená mysl či probuzené srdce. Její rozvíjení je důležitou součástí na buddhistické cestě a je stěžejní především u mahájánových škol.

Existují dvě úrovně praktikování bódhičitty – aspirující bódhičitta a angažovaná bódhičitta.

 

I. Aspirující bódhičitta

má dvě úrovně:

Pouhá aspirace dosáhnout osvícení ku prospěchu všem cítícím bytostem, což nezahrnuje žádný závazek.

Probuzení aspirující bódhičitty rituálem, kdy člověk slibuje před učitelem nebo vizualizovaným polem zásluh – všichni buddhové a bóddhisatvové, že bude praktikovat skutečnou bódhičittu a pracovat ku prospěchu všech cítících bytostí dokud nebude dosaženo osvícení. To zahrnuje dodržování pěti závazků: první čtyři stabilizují již probuzenou bódhičittu, způsobují, že vzrůstá, a brání v jejím degenerování během tohoto života; pátý závazek je pro setkání se s bódhičittou a zabránění jejímu zdegenerování v budoucích životech.

∞ Jak stabilizovat již probuzenou bódhičittu tak, aby dále rostla a zabránilo se jejímu zeslabení během tohoto života?:

Připomínání si dobrodiní bódhičitty každý den
Chcete-li získat inspiraci, přemýšlejte o výhodách bódhičitty:
1. Jsou to jediné dveře k Mahajánové cestě.
2. Budete nazýváni dítětem buddhů.
3. Překonáte brilancí dokonce i arhaty Hinajány.
4. Stanete se objektem nejvyšší úcty a obětin.
5. Snadno dokončíte rozsáhlé hromadění zásluh.
6. Rychle se očistí překážky vytvořené karmickými otisky vašich negativních činů.
7. Budete úspěšní o cokoliv se pokusíte a vy sami nebudete mít nedostatku.
8. Nikdo vám neublíží a ani nebudete jinak zasaženi.
9. Budete nevyčerpatelným zdrojem komfortu a štěstí pro vnímající bytosti.
10. Rychle dosáhnete všech realizací cesty osvícení.

Probouzení bódhičitty třikrát přes den a třikrát na noc
Důležitou součástí je postoj mysli. Bódhičittu můžeme probouzet uvědomělým recitováním následujícího:
“Dokud nebudu osvícený, přijímám útočiště v Buddhovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění.
Zásluhami z praktikování štědrosti a dalších dokonalostí, nechť se stanu buddhou kvůli všem cítícím bytostem.”

Nikdy to nevzdat se žádnou živou bytostí
Nikdy si nepomyslete: Tomuhle člověku už pomáhat nebudu!

Vždy pracovat na dvou sbírkách zásluh a moudrosti
Denně svým tělem, řečí a myslí nabízejte obětiny chudým a Třem klenotům, meditujte na prázdnotu.

∞ Jak stabilizovat již probuzenou bódhičittu tak, aby dále rostla a zabránilo se jejímu zeslabení během dalších životů?:

Praktikování čtyř bílých dharem a vyhýbání se čtyřem černým dharmám
Čtyři černé dharmy, kterým se máme vyhýbat, jsou:
a) klamání svých opatů, mistrů, guruů apod.
b) způsobení toho, že někdo lituje svých ctností
c) říkání nepěkných věcí o bódhisattvech
d) bezohlednost a nezodpovědnost vůči druhým

Čtyři bílé dharmy, které máme praktikovat, jsou:
a) zanechání vědomého lhaní
b) zodpovědný, čestný přístup k ostatním
c) chválení bódhisattvů a vnímání jich jako své učitele
d) pomáhání cítícím bytostem dospět (duchovně)

Jestliže se někdy vzdáte aspirace dosáhnout osvícení nebo přání pracovat pro všechny cítící bytosti, ztrácíte aspirující bódhičittu. Pokud ji chcete znovu nabýt, musíte ji znovu vzít rituálem. To můžete udělat takto: Vizualizací pole zásluh před sebou, provedením sedmivětvé praxe, nabídnutím mandaly a vyřčením žádosti přijetí mahájánového útočiště recitací slibu:

“Utíkám se pod ochranu Tří klenotů.
Přiznávám každý negativní čin zvlášť.
Raduji se ze ctností putujících bytostí.
Udržuji v mysli buddhovské osvícení.
Dokud nebudu osvícený,
přijímám útočiště v Buddhovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění.
Probudím mysl osvícení, abych plně uskutečnil dobro pro sebe a ostatní.”

Pokud praktikujete “pouze” aspirující bódhičittu a stane se, že jednáte způsobem, který odporuje kterémukoli z 18 základních slibů bódhisattvy uvedených níže, není to úpadek, protože jste vlastní sliby bódhisattvy nesložili, ale přesto je to nesprávné chování.  V takovém případě je potřeba, abyste ho očistili čtyřmi protipůsobícími silami:
Síla základu – přijetí útočiště a probuzení bódhičitty
Síla lítosti
Síla odhodlání
Síla protilátky

 

SLIBY BÓDHISATTVY ♥


II. Angažovaná bódhičitta

Druhou úrovní praxe, která přichází po probuzení mysli osvícení a přijetí aspirující bódhičitty rituálem, je rozvinutí angažované bódhičitty složením vlastních slibů bódhisattvy.  Složením slibů bódhisattvy se navíc k předchozím závazkům zavazujete také k chování bódhisattvy = praktikování šesti dokonalostí. To je zajištěno dodržováním 18 základních a 46 druhotných slibů bódhisattvy.

18 hlavních slibů

(aneb čeho je potřeba se zříci)

 1. chválení sebe a znevažování ostatních
 2. nerozdělení se o bohatství a Dharmu
 3. neodpuštění, ani když se druzí omluví
 4. pochybování a popírání nauky Velkého vozu
 5. přivlastnění si obětin určených Třem klenotům
 6. opuštění nauky kvůli sektářství
 7. zapříčinění toho, že vysvěcený člověk odloží roucho
 8. dopuštění se jednoho z pěti činů okamžité odplaty
 9. držení se nesprávných náhledů, jako je sektářství, popírání existence Tří klenotů a existenci pravidla příčiny a následku
 10. ničení míst, jako jsou města a země, ohněm, bombami, znečištěním atd.
 11. učit o prázdnotě někoho, kdo není způsobilý
 12. odrazování ostatních od usilování o plné osvícení
 13. zapříčinění toho, že druzí poruší sliby individuálního osvobození
 14. znevažování těch, kteří jdou cestou individuálního osvobození
 15. proklamování smyšlených poznání, např. poznání prázdnoty
 16. přijímání darů, které byly zpronevěřeny z vlastnictví Tří klenotů
 17. stanovení škodlivých pravidel a šíření falešného úsudku
 18. vzdání se závazku altruistické aspirace

46 druhotných slibů

 Úpadky týkající se štědrosti

 1. nenabízení obětin Třem klenotům každý den
 2. jednání z popudu touhy kvůli nespokojenosti
 3. nerespektování těch, kdo přijali vysvěcení nebo sliby bódhisattvy dřív než my
 4. nezodpovězení něčích otázek z lhostejnosti, přestože známe odpověď
 5. sobecké odmítnutí pozvání kvůli pýše a z lenosti, přání zranit něčí city
 6. nepřijímání dárků ze žárlivosti, hněvu atd. nebo jednoduše abychom někomu ublížili
 7. nedávání učení Dharmy těm, kteří se chtějí učit

Úpadky týkající se morálky

 1. ignorování, napadání nebo opovržlivé jednání s někým, kdo se dopustil jednoho z činů okamžité odplaty, nebo znesvětil své sliby individuálního osvobození
 2. nedodržování principů morálního chování, chceme-li se někomu zavděčit
 3. provádění akcí, které jsou pro ostatní méně prospěšné, když máme příležitost vykonat něco většího
 4. nedopuštění se sedmi negativních činů těla, řeči a mysli, když jsou za určitých okolností potřebné z hlediska univerzální lásky a soucítění
 5. přijímání věcí, které byly získány jedním z pěti typů nesprávných živobytí
 6. plýtvání časem na bezvýznamné činnosti, jako je ledabylost, nedostatek čisté morálky, tancování, přehrávání hudby jen tak pro zábavu a klábosení – a také rozptylování těch, kdo meditují
 7. nepochopení, že bódhisattvové usilují o osvobození a změna vidění mentálních neduhů jako něčeho, co musí být odstraněno
 8. nežití v souladu s vlastními závazky
 9. neopravování druhých, kteří jsou motivováni mentálními neduhy

 Úpadky týkající se trpělivosti

 1. opuštění čtyř vznešených disciplín
 2. opomíjení těch, kteří jsou na nás rozhněvaní
 3. odmítnutí omluv druhých
 4. jednání pod vlivem hněvivých myšlenek

Úpadky týkající se radostného úsilí

 1. shromažďování okruhu studentů z touhy po uznání a materiálním zisku
 2. plýtvání časem a energií na malicherné záležitosti
 3. závislost na bezvýznamném klábosení

Úpadky týkající se soustředění

 1. nehledání prostředků jak rozvinout soustředění
 2. neopuštění pěti zatemnění, která brání meditativní stabilizaci
 3. závislost na požitku z meditativního pohroužení

Úpadky týkající se moudrosti

 1. snižování theravádové cesty a tvrzení, že její znalost není nezbytná pro někoho, kdo praktikuje mahájánu
 2. vynakládání hlavního úsilí na jiný systém praxe a zanedbávání mahájánových učení, která jsme už obdrželi
 3. bezdůvodné vynakládání úsilí k naučení se nebo praktikování nebuddhistických pojednání, která nejsou správným objektem našeho snažení
 4. upřednostňování a nacházení zalíbení v nebuddhistických spisech, přestože máme pro jejich studium dobrý důvod
 5. opuštění jakékoli části mahájány tím, že ji považujeme za nezajímavou nebo nepříjemnou
 6. chválení sebe a znevažování druhých z pýchy nebo hněvu
 7. neúčastnění se Dharma shromáždění nebo učení
 8. znevažování svého duchovního učitele

Úpadky týkající se etické praxe ku prospěchu ostatním

 1. nepomáhání těm, kteří jsou v tísni
 2. nepomáhání nemocným
 3. neulehčování utrpení ostatních
 4. nevysvětlení správného chování těm, kteří jsou nerozumní
 5. neoplacení pomoci těm, kteří pomohli nám
 6. nezmírňování zármutku druhých
 7. odmítnutí dát materiální vlastnictví těm, kteří to potřebují
 8. nepracování pro blaho okruhu přátel, studentů, zaměstnanců nebo těch, kteří nám pomáhají
 9. nejednání v souladu s přáními druhých, pokud by takové jednání ani jim, ani nám neubližovalo
 10. nechválení těch, kteří mají dobré vlastnosti
 11. nepoužití všech dostupných prostředků v dané situaci, abychom zastavili někoho, kdo ubližuje
 12. nepoužití zázračných sil, pokud je máme, abychom zabránili ostatním v nedobrých činech

 

Porušení hlavního slibu (úpadek)
(porušením jednoho a více hlavních slibů dochází k úpadku slibů bódhisattvy)

K porušení slibu jsou nezbytné všechny tyto čtyři faktory:
a) nebýt si vědom škod, které porušením slibu vzniknou
b) nemít žádnou touhu porušování slibu zanechat
c) porušovat slib s velkým potěšením a zalíbením
d) postrádat jakékoli zahanbení a rozpaky

Dva hlavní úpadky, které nepotřebují všechny čtyři faktory:
Existují dva hlavní úpadky, kde nejsou potřeba čtyři faktory. Už tím, že se jich dopustíme, jsou kompletní. Jedná se o 9. (držení se nesprávných náhledů) a 18. (vzdání se závazku altruistické aspirace). Už tím, že máme tuto mysl, kompletně porušíme slib.

Obnovení slibů bódhisattvy
Jakmile porušíte jeden z 18 hlavních slibů, musíte přijmout sliby bódhisattvy znovu, buď od učitele, nebo před polem zásluh – před všemi buddhy a bódhisattvy. To lze udělat:
Vizualizováním pole zásluh před sebou, provedením sedmivětvé praxe, nabídnutím mandaly a vznesením prosby přijetí mahájánového útočiště a recitací slibu:

“Přicházím pro útočiště ke Třem Klenotům.
Přiznávám každý negativní čin zvlášť.
Raduji se ze ctností putujících bytostí.
Udržuji v mysli buddhovské osvícení.
Dokud nebudu osvícený, přijímám útočiště v Buddhovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění.
Vyvolám mysl osvícení, abych plně uskutečnil dobro pro sebe a ostatní.
Probuzením mysli nejvyššího osvícení pozvu všechny bytosti, aby byly mými hosty.
Vezmu na sebe nejvyšší příznívé jednání osvícení.
Kéž dosáhnu buddhovství ku prospěchu všem putujícím bytostem.”

Dojde-li k porušení některého z druhotných slibů, nebo k porušení hlavního slibu bez přítomnosti všech čtyř faktorů, není nutné přijmout sliby bódhisattvy znovu, je dostačující očistit porušený slib čtyřmi protipůsobícími silami, jak bylo popsáno dříve.

 

Kéž jsou všechny cítící bytosti vedeny dokonalým mahájánovým ctnostným přítelem.

Kéž všechny dokonale usilují o osvícení.

Kéž se řídí bódhisattvovským jednáním šesti dokonalostí.

Kéž rychle dosáhnou dokonale kompletního buddhovství a dokonale prospívají všem cítícím bytostem

 

Zdroj:
Tenzin Palmo – ILTK Basic Program Střední LamRim – Trénink bódhisattvy,
https://fpmt.org/ booklet-překlad z Aj https://fpmt.org/wp-content/uploads/education/teachings/texts/prayers-practices/bodhisattva_vows_c5.pdf